INFORMATION

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och
även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för
oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till
exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.

Personuppgiftsansvarig
Bostadsföretaget som förvaltas av J & R Backmans Fastighets- och Företagsutveckling
AB, Storgatan 12 A, 891 33 Örnsköldsvik, organisationsnummer 556498-0752, är
personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller
annat företag gör på vårt uppdrag.

När du ställer dig i vår bostadskö
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din
ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla
dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar
stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då
behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött
tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning,
hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar
anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.
Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning,
uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig
som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi
inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre
månader efter avdragsbeslutet.

Under hyresförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att
kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under
hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier
och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig
som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att
säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att
hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och
service till dig. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla,
förbättra och behålla en god kundkontakt med dig.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett
rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i
boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också
behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda
myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter.
Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett
företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som
sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller
myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att
sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande,
beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandet eller beslutet har
upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet
men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet
och beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till
exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett register-
utdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva
att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de
inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag
(dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte
behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
 

 


Gå till Mobilversion